Skip to main content

Meriauran tavoitteena on olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä. Olemme sitoutuneet edistämään ympäristöarvoja jokapäiväisessä työssämme ja etsimään jatkuvasti kustannustehokkaita ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

Aluksemme liikennöivät herkällä merialueella, ja riskien ymmärtäminen sekä niiden hallinta ovat tärkeitä. Meriliikenteen merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät polttoaineiden tuottamista ilmapäästöistä sekä jätevesistä. Onnettomuustilanteessa mahdollinen öljyvuoto voi aiheuttaa mittavaa haittaa luonnolle. Näihin haasteisiin vastaamme kierrätysraaka-aineesta valmistettavan biopolttoaineen kehittämisellä, jätevesien asianmukaisella käsittelyllä ja osaavalla henkilökunnalla. Aluksilla syntyvän jätteen kierrätykseen ja jatkokäsittelyyn ohjaamiseen panostetaan jatkuvasti. Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme huomioimaan ympäristövastuun päivittäisissä toiminnoissa.

Arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia säännöllisesti ja huomioimme varustamotoiminnassa aluksen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Tulevaisuuden kuljetuskonseptimme tähtää kokonaan hiilineutraaliin kuljetusmuotoon. Ympäristöä paremmin huomioivasta toimintatavasta pyritään luomaan uudenlainen kilpailuetu.

Lue kestävän kehityksen mukaisista projekteistamme.