Skip to main content
Lue Vastuullisuus­raporttimme 2023

Meriaura on koko historiansa ajan halunnut kehittää kestävämpää merenkulkua ja etsiä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Ensimmäisen bioöljykokeilun teimme jo vuonna 1992 Aura-hinaajalla.

Olemme pitkäaikaistesteillä ja säännöllisellä käytöllä omassa laivastossamme todentaneet kierrätysraaka-aineesta valmistetun 100% biopolttoaineen käytettävyyden laivaliikenteessä. Tuotekehitystyö jatkuu polttoaineen sertifioinnin ja laatustandardoinnin kehittämisellä.

Käyttämämme bioöljyn valmistaa yritysryhmäämme kuuluva VG EcoFuel Oy kierrätysöljyistä ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista, eikä öljyntuotanto näin ollen kilpaile maa-alasta ruoantuotannon kanssa. Jätepohjainen bioöljy on siis eettisesti kestävää, ja sen käyttö vähentää laivan hiilidioksidipäästöjä jopa 97,7% verrattuna perinteiseen fossiiliseen polttoainevaihtoehtoon. Katalysaattorien ansiosta bioöljyllä ajettaessa myös typpipäästöt ovat lähellä nollaa.  Jätepohjainen bioöljy on kestävin tällä hetkellä saatavilla oleva polttoaineratkaisu meriliikenteessä.

Olemme kesällä 2019 aloittaneet projektin, joka tähtää laivastomme ympäristöjalanjäljen minimointiin. Tavoitteemme on tehdä Meriauran laivastosta vähiten jätettä tuottava laivasto. Laajempi tavoitteemme on luoda tästä koko alaa koskeva standardi, ja mennä MARPOLin asettamaa minimivelvoitetta paljon pidemmälle.

Yksi merkittävimmistä ympäristötavoitteistamme on jo useamman vuoden ajan ollut laivojen jätevesien purkaminen satamien vastaanottolaitteistoihin. Jätevedet, joita saa täysin laillisesti päästää mereen, sisältävät käsittelyn jälkeenkin ravinteita, bakteereja, rasvoja ja kemikaaleja. Näiden päätymisen mereen haluamme estää.

Ympäristöohjelmassamme on määritelty tavoitteeksi toimittaa 80% kaikista jätevesistä satamien vastaanottolaitteistoihin. 20 prosentin jousto käytetään tilanteisiin, jolloin satamaan purkaminen on täysin mahdotonta; laiva on pitkällä merimatkalla ja tankki tulee täyteen tai satamalla ei ole tarjota vastaanottoon sopivaa laitteistoa.

Kaikki aluksemme täyttävät kuukausittaista seurantalomaketta, johon merkitään jokainen jäteveden tyhjennys, aluksen sijainti tyhjennyshetkellä sekä purettu kuutiomäärä. Jos purkaminen joudutaan olosuhteiden pakosta toimittamaan merellä, tästä kirjataan erillinen perustelu. Seurantalomakkeen avulla pystymme todentamaan sekä onnistumisemme kokonaistavoitteen saavuttamisessa että laskemaan vuositasolla konkreettiset määrät maihin toimitetuista vesistä.

Satamien käsittely- ja vastaanottokyky eri jakeiden osalta on avainasemassa laivojen ympäristöystävällisyyttä lisättäessä. Toivomme, että ne Itämeren satamat, joissa jätteiden ja kierrätysmateriaalien vastaanoton fasiliteetit kaipaavat vielä parannusta, ovat halukkaita ottamaan haasteen vastaan. Uskomme, että mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti Itämeren tilaan on hyvä motivaattori.

Matkalla kohti hiilineutraalia meriliikennöintiä tärkeitä työkaluja ovat toimijoiden kattava päästölaskenta ja -raportointi, omien konkreettisten ilmastotavoitteiden asettaminen ja toimien täytäntöönpano, laadukkaat ilmastoyksiköt* ja luotettavat väittämät.

Merikuljetusyrityksen suurin päästöjen aiheuttaja on laivojen polttoaine. Meriaura monitoroi siksi tarkasti laivojen päästöjä ja suhteuttaa niitä suoritettuun kuljetustyöhön. Vuoden 2021 aikana kehitimme CO2-päästöjen seurantaan ohjelmiston ja seurantajärjestelmän koko laivastolle. Järkevimmäksi seurannan yksiköksi valikoitui päästöt kuljetettua lastitonnia kohden per merimaili, lyhyemmin ”tonnimaili”. Olemme asettaneet vuotuiseksi päästövähennystavoitteeksi 4%. Lue lisää päästöseurannasta vastuullisuusraportistamme.

Meriaura on ottanut käyttöön ensimmäisten joukossa merikuljetusten hiilijalanjälkiraportin. Raportti tuotetaan matkakohtaisesti Nautic Ai – Fleetrange-ohjelmiston avulla. Laivojen matkaohjelmien suunnittelussa polttoaineen kulutuksen minimointi on keskeinen tavoite. Ohjelman avulla voidaan seurata polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä niin matkakohtaisesti kuin kuljetettua yksikköä kohti. Pystymme raportoimaan asiakkaillemme täsmällisesti, miten paljon polttoainetta kului ja päästöjä syntyi tietystä kuljetuksesta.

CO2-päästöjen lisäksi tulisi seurata kasvihuonekaasuja kokonaisuudessaan, ja vertailussa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi LNG:n aiheuttamat metaanipäästöt, jotka voivat olla ilmaston kannalta hiilidioksidipäästöjä moninkertaisesti pahempi tekijä. Meriaura kehittää raportointia niin omasta kuin asiakkaidensa halusta. Uskomme että ympäristötehokkuus ja asiakastyytyväisyys ovat toisiaan tukevia tavoitteita.

*Ilmastoyksikkö (engl. carbon credit) on sertifiointiohjelman myöntämä yksikkö kansainväliset minimikriteerit täyttäville hillintätuloksille (päästövähennys tai hiilen poisto). Yksi yksikkö vastaa yhtä hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Meriauralla on koko historiansa ajan ollut vahva tahto kehittää merenkulkua ympäristöystävällisempään suuntaan. Ensimmäisen bioöljykokeilun aikaan v. 1992 aloitimme myös satama-aikaisen sähkön käytön pienen aluksen omalla tuuli- ja aurinkoenergian tuotannolla.

2000-luvulla yrityksemme oli kasvanut tarpeeksi vakavaraiseksi jotta pystyimme aloittamaan ensimmäisen oman uudisrakennuksen suunnittelun. Vuonna 2008 valmistui innovatiivinen kansilastialus ”Aura”, jonka konsepti on sittemmin kopioitu ympäri maailman. Vuonna 2012 rakennutimme Turun telakalla kansilastialus ”Merin”, joka oli kehittyneempi versio Aurasta, ja maailman ensimmäinen bioöljykäyttöön suunniteltu rahtialus. Merin käyttökokemuksista oppineena suunnittelimme yhteistyökumppaneiden kanssa v. 2016 valmistuneet EcoCoaster-kuivarahtialukset Eeva VG:n ja Mirva VG:n, jotka ovat erittäin energiatehokkaita uuden sukupolven rahtialuksia. Niiden polttoaineen kulutus on lähes puolet pienempi vastaaviin standardialuksiin verrattuna, ja ne voivat käyttää jätepohjaista bioöljyä voimanlähteenä. Ympäristöystävällisempiä kuljetusratkaisuja ei ole tullut merikuljetusmarkkinoille EcoCoastereidemme jälkeen.

Nyt Meriaura valmistelee uudenlaista kuljetuskonseptia, jonka päämääränä on minimoida kasvihuonekaasupäästömme niin lähelle nollaa kuin mahdollista.

Haluamme olla mukana puhtaan energian kehityksessä. Monitoimialuksemme Meri ja Aura ovat osallistuneet vaativiin merituulipuistojen asennushankkeisiin kuljettamalla voimaloiden perustuksia ja asentamalla kaapeleita suuriin merituulipuistoihin mm. Pohjanmerellä, Itämerellä ja Iso-Britannian rannikolla.

Kuljetamme paljon kierrätysmateriaaleja. Haluamme olla vahvasti mukana rakentamassa kestävään bio- ja kiertotalouteen perustuvaa, hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Aluskannan tehokkaampi hyödyntäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ympäristöystävällisen teknologian avulla ovat keinoja, joilla voidaan vähentää merenkulun hiilidioksidipäästöjä. Varustamoliiketoiminnassa tehokkain energiansäästökeino on polttoaineen kulutuksen vähentäminen, ja tätä toteutetaan monin eri keinoin mm. laivojen tarkalla ja ajantasaisella reittioptimoinnilla, polttoaineenkulutuksen seurannalla sekä henkilöstön koulutuksella. Minimoimalla tyhjinä ajettavien laivojen merimailit eli ns. painolastiliikenne saadaan aluskannan käyttöastetta nostettua ja päästöjä hillittyä. Käytössämme on pilvipohjainen IoT-teknologiaan perustuva NauticAi:n Fleetrange-ohjelma merikuljetusten optimointiin ja painolastimatkojen minimointiin.  Laivojen sijaintitiedot, kulkunopeudet ja arviot saapumisajasta seuraavaan satamaan sekä sää- että jääolot päivittyvät järjestelmään lähes reaaliaikaisesti. Laivojen ohjelmat elävät koko ajan, ja NauticAi:n avulla pystymme nopeammin reagoimaan muutoksiin.

KIPSI-hanke on erittäin suuren mittakaavan konkreettinen hanke Saaristomeren tilan parantamiseksi. Samalla kyseessä on maatalouden uuden vesiensuojelukeinon laajamittakaavainen kokeilu ja uusi askel puhtaan kestävästi tuotetun suomalaisen ruoan tarinassa. Saaristomeren valuma-alueella on kipsin levitykseen soveltuvaa peltoa noin 150 000 hehtaaria. KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä vähintään 50 000 hehtaarille. Meriaura toimii ELY-keskukseen nähden kipsihankkeen päävastuullisena palvelutarjoajana, joka vastaa koko toimitusketjusta kipsin hankinnasta viljelijöiden pelloille levitykseen saakka.
Kipsinlevitys on Meriauralle yhteiskuntavastuullinen projekti. Tiukan hinnoittelumme ansiosta hankkeelle varatuilla määrärahoilla voidaan käsitellä huomattavan paljon suurempi peltoala, mikä käytännössä tarkoittaa, että samalla rahalla saadaan myös suurempi vesiensuojeluvaikutus.

Yritysryhmämme on rakennuttanut Suljetun kierron konseptin, jossa jätteet, hukkalämpö, ravinteet ja hiilidioksidi hyödynnetään ja kierrätetään energian- ja ruoantuotannossa. Uudessakaupungissa sijaitsevaan kokonaisuuteen kuuluu kiertovesitekniikkaan perustuva vesiviljelylaitos ja kasvihuone, sekä biokaasun- ja bioöljyn tuotantolaitokset. Ratkaisu on ainutlaatuinen Suomessa, jopa koko maailmassa. Koko tuotantoketju on mahdollisimman hiilineutraali.

Jätepohjaiset bioöljyt ovat kestävä vaihtoehto korvaamaan neitseellisiä bioöljyjä. Tällöin öljyntuotanto ei kilpaile ruoan tuotannon kanssa, ja raaka-aineet tulevat läheltä. Keräämme mm. käytettyjä paistinrasvoja ravintoloista ympäri Suomen.

Olemme myös mukana edistämässä selvitystyötä start up-liiketoiminnan perustamiseksi, jossa kierrätystuotteista ja ”väärässä paikassa” olevista ravinteista valmistetaan kasvualusta-tuotteita. Alkavalla liiketoiminnalla on suuri potentiaali olla osaltaan puhdistamassa Saaristomerta.

Atmosmare -säätiö

Atmosmare-säätiö toimii ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten parissa.

Lue lisää