Skip to main content

Meriauran tytäryhtiö VG-EcoFuel keräilee elintarviketeollisuuden sivutuotteena syntyviä kierrätysöljyjä ja jalostaa niitä Uudenkaupungin tuotantolaitoksellaan jatkokäyttöä varten. Öljyjä käytetään teknisten öljyjen ja rehun raaka-aineena tai jatkojalostetaan biopolttoaineeksi. VG-EcoFuelin raaka-aineet ovat 100-prosenttisesti jäte- ja kierrätyspohjaisia. Meriaura käyttää VG-EcoFuelin tuottamaa biopolttoainetta laivapolttoaineena.

Yrityksellä on toimintansa alusta lähtien ollut ulkoisesti auditoitu kestävyysjärjestelmä, joka todentaa tuotannon ja raaka-ainehankinnan olevan kestävää ja Euroopan Unionin uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) mukaista. Vuoden 2022 lopussa VG-EcoFuel vaihtoi kansallisesta kestävyysjärjestelmästä kansainvälisesti paremmin tunnettuun ISCC EU sertifikaattiin (International Sustainability and Carbon Certification), joka on ollut vuodesta 2011 Euroopan Komission hyväksymä järjestelmä.

Mitä tarkoittaa, että tuotanto on ISCC-sertifioitu?

ISCC EU -sertifioinnin avulla voidaan osoittaa uusiutuvan energian direktiivin (REDII) lakisääteisten vaatimusten noudattaminen kestävyyden ja kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) päästöjen säästökriteerien osalta kestäville polttoaineille sekä biomassasta tuotetulle sähkölle, lämmölle ja jäähdytykselle.

RED 2:n mukaisella sertifioinnilla voidaan varmentaa, että uusiutuvan tuotteen koko elinkaaren kattava kasvihuonekaasupäästövähenemä on laskettu oikein. Sen avulla todistetaan myös, ettei raaka-aineita ole viljelty rajoitetuilla alueilla (esim. hiilinielualueet, sademetsät, kosteikot ja aiemmin kuivattamattomat turvemaat), biodiversiteettiä tai vaarantuneita lajeja ei ole uhattu, maata ei ole käytetty luvattomasti, ja ihmisoikeuksia ei ole poljettu.

Ovatko sertifioinnit pakollisia?

REDII-direktiivi edellyttää, että kaikkien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, tai jotka saavat taloudellista tukea, pitää olla kestävästi tuotettuja. Lisäksi kansallisesti on säädetty, että kestävyyden osoittaminen on edellytys muun muassa biopolttoaineen tai biopolttoöljyn jakeluvelvoitteeseen laskemiselle, alhaisemmalle verotukselle, valtiontuen ehtojen täyttymiselle sekä bionesteiden ja biomassapolttoaineiden nolla-päästökertoimelle. Suomessa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain mukaisesti.

 

Mistä päästövähenemäluku tulee? 

Kasvihuonekaasupäästövähenemä on prosenttiluku, joka ilmaisee, kuinka paljon pienempi kasvihuonekaasupäästövaikutus on verrattuna fossiilisen polttoaineen kasvihuonekaasupäästövaikutukseen. VG-EcoFuelin kasvihuonekaasupäästövähenemä on lähes 98 %.

VG-EocFuelin kaikki raaka-aineet ovat jätepohjaisia, joten niiden elinkaarilaskenta alkaa raaka-aineiden, eli tässä tapauksessa käytetyn paistorasvan keräilystä. Päästövähenemään lasketaan mukaan kuljetuksen ja tuotannon aikaiset kasvihuonekaasupäästöt RED II -direktiivin mukaisesti. Biopolttoaineen käytönaikaiset päästöt katsotaan nollaksi.

VG-EcoFuelin biopolttoaineen kasvihuonekaasupäästövähenemä ilmenee kestävyystodistuksesta (Proof of Sustainability), jonka yritys antaa jokaisesta myydystä VG Marine EcoFuel -erästä.

Miksi sertifiointia vaihdettiin järjestelmästä toiseen?

Sekä Suomen kansallinen kestävyysjärjestelmä että ISCC EU ovat yhtä lailla Euroopan komission hyväksymiä järjestelmiä kestävyyden osoittamiseen RED II -direktiivin mukaisesti. On olemassa myös muita vastaavia järjestelmiä, kansainvälisiä vapaaehtoisia järjestelmiä tai kansallisia järjestelmiä, jotka ovat RED II -direktiivin mukaisia ja Euroopan komission hyväksymiä. ISCC EU on kuitenkin kansainvälisesti tunnetuin asiakkaillemme tutuin järjestelmä kestävyyden osoittamineen.

 

Minna Suuronen
Projekti- ja viestintäkoordinaattori